• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Vraag het VSE – Assetmanagement

Vraag het VSE – Assetmanagement

Asset management is een systematisch proces van het ontwikkelen, exploiteren, onderhouden, upgraden en afvoeren van activa op de meest kosteneffectieve manier (inclusief alle kosten, risico’s en prestatiekenmerken). Wij focussen ons natuurlijk voor op de effectiviteit van installaties, beheer en onderhoud van fabrieken en machines.

Assetmanagement zorgt ervoor dat rollen en verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd. Hiervoor worden over het algemeen vast rollen verdeeld, die van een ‘asset owner’ (eigenaar), een ‘asset manager’ (beleidsmaker/beheerder) en een ‘service provider’ (uitvoerder), gekoppeld aan strategisch, tactisch en operationeel management. De eigenaar geeft op strategisch niveau de doelen en kaders aan. De beheerder werkt de doelen op tactisch niveau uit in functionele eisen, richt de assetsystemen in, stelt vast wat er aan nieuwe assets moet komen (nieuwbouw) en wat er aan onderhoud nodig is en geeft hiervoor kaders aan. De uitvoerder zorgt voor het praktische ontwerp en voor aanleg en onderhoud.

Bron: Assetresolutions

Al deze rollen kunnen binnen één organisatie worden vervuld, maar het is ook mogelijk om activiteiten (bijvoorbeeld beheer en uitvoering) uit te besteden. Met het verdelen van de rollen zijn niet automatisch ook de taken verdeeld. Zo kan de uitvoerder op verzoek van de eigenaar een deel van de kaders opstellen, afhankelijk van zijn rol in het geheel.

Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat de verschillende partijen deze rolverdeling goed afstemmen. Door de doelen op tactisch niveau goed uit te werken, houdt de eigenaar grip houden op het beheerproces. De gestructureerde opzet van het assetmanagementsysteem zorgt ervoor dat de assetmanager/beheerder de eigenaar periodiek op de hoogte brengt van de status en vorderingen. De assetmanager of -beheerder is degene die regelt dat het werk wordt gedaan en die toezicht houdt op de kwaliteit daarvan. In het contract wordt het ‘hoe’ vastgelegd.

De afbakening van de verantwoordelijkheden is een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van het beheersysteem. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak, of dat zelfs meerdere personen verantwoordelijk zijn voor dezelfde taak. Dat lijkt simpel, maar in de praktijk heeft het soms best nog wel wat voeten in aarde. Vaak zijn zelfs een wijziging van de organisatie en een verandering van cultuur nodig. Het is op veel plaatsen vanzelfsprekend dat iedereen overal over kan meepraten en zijn mening kan geven. Maar voor assetmanagement is het nodig dat mensen zich gaan ontwikkelen in hun rol en hun beslissingen helder en expliciet gaan onderbouwen. Hiervoor moeten zij zich vaak nieuwe competenties eigen maken, zoals risicomanagement, prestatiemanagement en het rekenen met levensduurkosten.

Betrokkenen moeten meer op elkaar en hun kennis en kunde vertrouwen, waarbij iedere schakel in de keten even belangrijk en onmisbaar is. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten daar worden gelegd waar ze horen. Als bijvoorbeeld een uitvoerder aantoont dat een bepaalde weg niet meer aan het vereiste risicoprofiel voldoet, gaat de assetmanager hierop acteren. Zonodig stelt de asseteigenaar middelen beschikbaar om het risicoprofiel en de kwaliteit van de weg weer op het gewenste niveau te brengen. Omdat het risicoprofiel vastligt in de bedrijfswaardematrix (strategisch niveau), is de inzet van middelen ook expliciet gelegitimeerd.

(bron: assetresolutions)

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bv1tH5Ij7c