Voor u gelezen – Het klimaatakkoord en de industrie

Een belangrijke uitdaging waarvoor we ons met zijn allen gesteld zien, is een reductie van de CO2. Het streven in het klimaatakkoord is letterlijk ‘Een CO2-neutrale, circulaire industrie’. Oftewel, we staan voor een grote uitdaging.

Die uitdaging is opgeknipt in twee stappen. In 2030 moeten we ten opzichte van 1990 in Nederland 19,4 Mton minder CO2 uitstoten. In 2050 moeten we een industrie hebben die klimaatneutraal en schoon is. Plannen vol met welke kansen dit biedt voor de industrie en hoe Nederland wereldwijd een goede concurrentiepositie behoudt. Met kennis, netwerken, financiering en innovatie streeft de overheid naar het ondersteunen van ondernemers bij het uitvoeren van de klimaatdoelstellingen.

Het doel
Goed, 2050 dus. De overheid ziet in haar plannen een Nederland met een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie, waar de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. Een land waar vernieuwende bedrijven en initiatiefnemers graag willen produceren en innoveren. Een innovatieve maakindustrie met steeds lagere CO2-emissies die bijdraagt welvaart, welzijn en werkgelegenheid.

De transitie die daarvoor nodig is, is een flinke klus. Het vraagt systeemveranderingen op het gebied van energie en grondstoffengebruik. “De Nederlandse industrie moet en wil een belangrijk motorblok zijn voor de omvorming naar een duurzame en circulaire economie. Nederland kan laten zien dat complexe systeemveranderingen voor de industrie niet alleen mogelijk zijn, maar ook concurrentievoordelen opleveren. Synergievoordelen kunnen worden bereikt door in industriële kerngebieden het gebruik van grondstof- en materialenstromen door samenwerking tussen bedrijven te optimaliseren. Systeemveranderingen vergen cross-sectorale samenwerking tussen publieke en private partijen, ruimte voor leren en experimenten, het opbouwen van duurzame en het afbouwen van niet-duurzame structuren.”

In het plan ziet de overheid direct het risico dat sommige mensen overwegen dat de doelstellingen ook prima gehaald kunnen worden als we vervuilende activiteiten naar het buitenland verplaatsen. Maar dat is buiten de waard gerekend. Want niet alleen is door meer uitstoot in het buitenland het klimaat niet geholpen, ook ontstaat het risico op het verlies van bedrijvigheid en banen in Nederland. “Het realiseren van de reductieambities moet dus hand in hand gaan met behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor industriële bedrijven.” Wederom voor die bijdrage aan onze welvaart, welzijn en werkgelegenheid.

Ambities
In het klimaatakkoord zijn daarom hele specifieke ambities opgenomen. We geven een klein overzicht:

  • De industrie treft maatregelen met directe effecten op de eigen schoorsteen. Daar wordt ook op gestuurd in het kader van de opgave van de industrie in 2030.
  • Verduurzaming en reductie van warmte, toenemend gebruik van hernieuwbare elektriciteit en het leveren van restwarmte (of CO2) aan bijvoorbeeld de gebouwde omgeving of de glastuinbouw.
  • Keteneffecten als duurzaam grondstoffengebruik kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de industrie en op kostenefficiënte wijze tot CO2-reductie leiden. Van belang hierbij is dat de industrie niet alleen (halffabricaten voor) producten maakt die iedereen dagelijks gebruikt, maar ook producten die we juist in de energietransitie hard nodig hebben: zoals lichtgewicht staal voor elektrische auto’s, fietsen, windmolens, isolatiemateriaal en warmtepompen voor woningen, groene kunstmest en kunststoffen en metalen voor wind- en zonne-energie.
  • Circulair grondstoffengebruik, waaronder de substitutie en recycling van (kritieke) materialen, kan bijdragen aan het verduurzamen en opschalen van de energietransitie.

Veel plannen
In het akkoord staan veel plannen op alle verschillende terreinen. We zullen je de komende tijd vaker een samenvatting geven van die plannen en wat er voor actueels over te zeggen valt. Voorlopig zien we in sommige landen nu al een flinke CO2-reductie, maar laten we eerlijk zijn: dit is niet de manier die de voorkeur heeft.

 

 

 

Dit artikel op uw website?

Wilt u dit artikel overnemen op uw eigen website of blog, dan is dit toegestaan mits u:

  • ons hiervan op de hoogte stelt;
  • onderaan het artikel een link opneemt naar deze pagina;
  • het artikel integraal overneemt, inclusief de hyperlinks in de tekst.